Donate

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်

နတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အဂီၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤကန့ၢ်ကသ့အဂီၢ်, ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤ တၢ်သ့ကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ ပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးဒုးကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢအအိၣ်လၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အပူၤခဲလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသးခုဒီးစံး ဘျုးနၤလၢနတၢ်သးအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ပာ်ဖျါထီၣ်နကလုၢ် (တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်) Use Your Voice
ရၤလီၤတၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတ့ၢ်လံဒီး ကကဟ့ၣ်ဒ်ဝဲဆူညါတဖၣ်ဆူမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ကွဲမုာ် ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိ ဆူနကၠိ မ့တမ့ၢ် နတၢ်ကရၢကရိလၢ ဒ်သိး ကဟ့ၣ်နၤတၢ်သိၣ်လိသီလိဘၣ်ဃး ကညီဖိအတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, လုၢ်လၢ်ထူသနူ ဒ်သိးနၤဒီးပှၤအဂုၤ အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်ကမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် မၤလိအါထီၣ် ဘၣ်ဃးကညီဖိအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး အတၢ်ဆဲး တၢ်လၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဟ့ၣ်ကနၢၤ
တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဟဲခီဖျိနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ် မၤစၢၤ ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ဒ်သိးကမၤလၢပှဲၤထီၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဝံစိာ်တီဆှၢ, ကွဲးကျိးထံက့ၤတၢ်မၤစၢၤကျိၤကျဲအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်, မၤစၢၤပၢၤကီၢ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်အဂၤအါမံၤ လၢတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် မၤလၢပှဲၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ် သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီ. ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ခဲအံၤ

မုာ်သးမၤကလီတၢ်မၤ
ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ မုာ်သးမၤကလီတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် (volunteers) ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်ဖဲ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်လီၤအတၢ်အိၣ်မူလၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး မုာ်သး မၤကလီတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤတက့ၢ်.

ဆှၢတၢ်ဟ့ၣ်ခီဖျိလၢလံာ်ပရၢ
ကွဲးခၠဲး (checks)လၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤဆူ Karen Organization of MN အအိၣ်တက့ၢ်.
ဆှၢတၢ်ပရၢဆူ – (Mail to)

ဆဲးကျိးတၢ်ကရၢကရိ Contact Us
နဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်သ့ဝဲလၢ ကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. နမၤစၢၤသ့ဝဲလၢတၢ်ရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃး ပတၢ်ကရၢကရိ, တၢ်မၤမုာ်သးမၤကလီ, ဟဲထီၣ်တၢ်မၤအါထီၣ် တၢ်ကရၢကရိအကျိၣ်စ့အမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, မ့တမ့ၢ် ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကျိၣ်စ့တခီပၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ် ဆဲးကျိးဘၣ် Rebekah Jacobson ဖဲ (၆၅၁)၂၀၂-၃၁၁၂ မ့တမ့ၢ် rjacobson@mnkaren.org န့ၣ်တက့ၢ်.

Your financial support allows us to respond to unfunded needs such as walk-in services, transportation, and translation. We are so thankful for your donation, as it supports refugees in Minnesota to thrive.

KOM celebrated 10 years in 2018! To celebrate, we launched the Htee Moo Fund to help us build a strong future for refugees in Minnesota. Learn more about our Htee Moo Fund, and make a gift today!

Donate Today!

Go here for news and other info about our 10th Anniversary!

Use Your Voice

Spread awareness about the experiences and stories of refugees and the contributions they have made and can make for Minnesota. Educate yourself and others by inviting a KOM staff for a Karen Culture Presentation at your school, workplace, or other large group. Or learn more about Karen History and Culture.

In-Kind Donations

KOM has limited space to accept in-kind donations. Donations are accepted on an as-needed basis. If you are interested in donating personal care items, school supplies, winter coats, or other items contact Frank Hennick at 651-202-3109 or fhennick@mnkaren.org.

Volunteer

Volunteers are greatly valued and appreciated at KOM because they increase the support our clients receive. They provide extra support to adult learners in the ESL class, tutor youth in our afterschool programming, assist our staff with walk-in services, and more. Learn more about volunteering.

Give by Mail

Make checks payable to the Karen Organization of MN.

Mail to:
Karen Organization of Minnesota
2353 Rice Street Suite #240
Roseville, MN 55113

Contact Us

There are many ways you can support the Karen Organization of Minnesota. Help spread the word, volunteer your time, attend a fundraising event, or support financially. Contact Frank Hennick at 651-202-3109 or fhennick@mnkaren.org to learn more about donation opportunities. Contact Suzanne Olive at 651-202-3112 or solive@mnkaren.org to learn more about volunteer opportunities.

Ta blut doe mah (Thank you very much) for your support for the Karen Organization of Minnesota!

Newsletter Signup

Donate

Follow Us