Mentorship Program

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

သးစၢ်ဒီးအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျၤ

ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်သးစၢ်ဒီး အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဃုန့ၢ်ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်ဖိ ဒ်သိး ကမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢဝ့ၢ်စ့ၣ်ဖီပဒိၣ်ကၠိ (St. Paul Public Schools) ဖဲကၠိထီၣ်အဆၢကတီၢ်လၢဃိးလါတုၤ တဆံခံလါအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး ကဃုန့ၢ်ပှၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤသးစၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်, တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ, ဒီးတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢတနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပှၤသးစၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢခါဆူညါ တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးကျိးလိာ်အသးအစှၤ ကတၢၢ်တနွံတဘျီ ဒီးထံၣ်လိာ်သကိးသးလၢမဲာ်သကိးမဲာ်အစှၤကတၢၢ်ခံနွံတဘျီဒ်သိး ကပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်လၢ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤလၢာ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိ ရဲၣ်ကျဲၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဘျီတခီၣ် ဒ်သိးပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကထံၣ်လိာ်ဖှိၣ်သးဒီးပှၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအကျဲဂ့ၤဒိၣ်မးတမံၤ လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသးစၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ကျဲးစၢးကျဲၤဘၣ်အတၢ်အိၣ်မူလၢ လုၢ်လၢ်ထူသနူအသီအပူၤဒီးဃုတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

သးစၢ်ဒီးအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်မၤလိနံၣ်အံၤကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ- လါအီးကထိဘၢၣ် (၂၀၁၆)နံၣ် တုၤ လါမ့ၤ (၂၀၁၇) နံၣ်န့ၣ်လီၤ

မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ်သူူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.


The Karen Organization of Minnesota’s Youth Mentorship Program matches volunteers with refugee youth in St. Paul Public Schools in one-on-one or small group relationships for a 4-8 month period during an academic year. The goal of this program is to provide refugee youth with someone who can offer friendship, support, and guidance with day-to-day issues as well as in planning for the future. Mentors and their mentees connect at least once a week and meet face to face at least bi-weekly participating in activities that they both enjoy. KOM staff also organize occasional activities to bring all mentors and mentees together. Mentors are a wonderful source of support for refugee youth as they adjust to life in a new culture and explore options for their future education and careers.

Current youth mentorship program year: January – May 2020

To learn more, contact Suzanne Olive, Volunteer Coordinator.

Learn more about being a youth mentor

Contact

Suzanne Olive
Volunteer Coordinator

solive@mnkaren.org
651-202-3112

Eligibility

Students eligible for the mentorship program are students enrolled in KOM’s Youth Program.

Newsletter Signup

Donate

Follow Us