Family Advocate

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Family Advocate) ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပာ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး တၢ်မၤစၢၤအကျိၤ အကွာ်တဖၣ်ဒီး ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ, ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်ဒီး တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး, ဟံၣ်ဃီပူၤတၢ်သူတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လိးဖိပျဲာ် (child support) သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိဒုးဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲ နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒ်သိးအံၤဒီးသဲစးဂ့ၢ်ဝီအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီး တၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကွာ်အဂုၤအဂၤလၢ Ramsey County အဟီၣ်ကဝီၤဒ်သိး ကနဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်သိးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် ဒုးဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲ ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်ဒီး ပှၤဟ့ၣ် ကူၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲအတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကွာ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိး ကမၤဂ့ၤထီၣ်ကျၢၤထီၣ်တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ ဟဲသူၣ်ထီၣ်အတၢ်အိၣ်မူအသီ လၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်တအိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီအပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်ကီၤ (social worker) ဘၣ်အဃိ ပတမၤစၢၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒ်သိးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်လိၤလိၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီပဆှၢဃီၤအီၤဆူ တၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်သိးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်မၤတၢ်ဒ်ပှၤဆဲးကျိး ဆဲးကျၢတၢ်လၢဒူၣ်ဖိထၢဖိအါဒူၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်ဟဲခီဖျိလၢ F.R. Bigelow Foundation န့ၣ်လီၤ.

The Family Advocate provides resources and support to refugees who are facing family problems. In this program, KOM works with cases such as divorce, domestic violence, and child support. The Family Advocate connects individuals with legal support and other resources from Ramsey County to navigate these cases. KOM also connects women who have experience domestic violence with shelters and culturally-specific counseling services. The goal of the Family Advocate is to strengthen marriages and families as refugees adapt to their new life in the U.S.

KOM acts as a liaison for many family cases. KOM does not have 24-hour crisis response. If you have an emergency, please call 911 or visit the Domestic Violence Services page for other resources.

Contact Nana Loo, to learn more about KOM’s Family Advocate services.

Funded by the F.R. Bigelow Foundation and the Saint Paul Foundation

Contact

Nana Loo
Family Advocate

mloo@mnkaren.org
651-202-3123

Eligibility

The Family Advocate works with men, women, and children facing family problems. Clients may come during walk-in hours or contact Nana Loo to make an appointment.

Newsletter Signup

Donate

Follow Us