ESL Class

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

ESL တီၤကၠိ

ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ ESL တီၤဒၢးပူၤတၢ်သိၣ်လိလၢဝဲၤဒၢးအပူၤဒ်သိး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ အိၣ်ဟဲလၢကီၢ်ပယီၤတဖၣ် ကမၤလိအဲကလံးကျိာ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂၤ တဖၣ်လၢ ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အအိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ESL တီၤကၠိအံၤဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤ ခီဖျိ Roseville ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတၢ်မၤလိအဝဲၤလီၢ် သရၣ်/မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤလၢဟဲထီၣ်ဝဲတီၤအံၤအိၣ်ဝဲ (၁၅) ဂၤဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကၠိဖိတဖၣ်မ့ၢ်မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်အတၢ်မၤလိန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်လဲၤကဒါကဒီးဆူ တီၤလၢအထီထီၣ်တပတီၢ်လၢ Roseville ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတၢ်မၤလိအဝဲၤလီၢ် မ့တမ့ၢ် ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤခီဖျိ ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် တၢ်ဃုဖံးဃုမၤအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ် တၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တီၤသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤဖဲ မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်လ့ၤဧိၤ ဂီၤခီ (၉) နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ (၂) နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်သးအိၣ်မုာ်သးမၤကလီတၢ်ဒီးမၤစၢၤ ESL တီၤကၠိ မ့တမ့ၢ်မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ် မၤပှဲၤလီၤတၢ်ကဲထီၣ်ပှၤမုာ်သးမၤကလီတတၢ်အလံာ်ပတံထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဟဲခီဖျိလၢ Roseville ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတၢ်မၤလိအဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ.


KOM offers an ESL class at our office for refugees from Burma to learn English while receiving other services at KOM. The ESL classes are taught by instructors from Roseville Adult Learning Center and approximately 15 adult learners are enrolled. As students increase their learning, they move to a higher level class at Roseville Adult Learning Center or find a job with support from KOM’s employment staff. Classes are held Monday – Thursday from 9:30am-1:00pm. Transportation is provided on a first-come-first-serve basis.

If you are interested in volunteering with the ESL class, learn more and fill out a volunteer application.

To learn more about the ESL Class, contact Kwa Lar Christ, KOM Opportunity Navigator.

Funded by the Roseville Adult Learning Center

Contact

Kwa Lar Christ
Opportunity Navigator

kchrist@mnkaren.org
651-202-3113

Eligibility

Interested students will take a TABE test when they first register. Based on their score, they will be placed in the ESL Class at KOM (Level 2) or a different class at Roseville Adult Learning Center.

 

Newsletter Signup

Donate

Follow Us