Career Planning

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

ခီၣ်ခါဆူညါတပတီၢ်

ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် မၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒ်သိး ကစးထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢသးသမူဒီတစိၤအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဆိသးတၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ဟံးန့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ထီၣ်တၢ်မၤလိအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်နုာ်လီၤသီလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအခါ, ပှၤနုာ်လီၤ ပာ်ဃုာ်မၤသကိး တၢ်ဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်တၢ်မၤလိအနၣ်ရံၣ် (၁၀) ဘၣ်ဃး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်ကတဲာ် ကတီၤဆိသးတၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃးသးသမူဒီစိၤတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲသ့ၣ် ကစးထီၣ်ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိးဒီး ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒ်သိး ကဆဲးလီၤ အမံၤလၢ ကဆဲးထီၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤသးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢအဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး စဲၤခၠူၣ်ရံၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိ (Century College)< Shalom Home< Guadalupe Alternative Programs (GAP)< Heavy Metal Truck Training တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်မၤလိ ဒီးတၢ်ဂုာ်တၢ်ဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်လိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်မၤဝဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်, ဝံစိာ်တီဆှၢ တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်ဒီး ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် မၤသကိးတၢ်စ့ၢ်ကီးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဂံၢ်ခီၣ်ထံး (ABE) သရၣ်/မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိး ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အါထီၣ်လၢပှၤမၤလိတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အကတၢၢ်တမံၤလၢ ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ် ကရၢကရိထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤလီၢ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကီၣ်ကးကရၢ (Employer Advisory Council) ဒ်သိးကတဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်သိၣ်လိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဘၣ်လိာ်ဖိးမံလိာ်သး ဒီးတၢ်မၤခိၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢကဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ် ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ် လဲၤထီဝဲၤကျိၤ (Department of Employment and Economic Development [DEED]) န့ၣ်လီၤ.

KOM provides refugees with skills and resources in order to effectively plan and prepare for their future careers.

KOM offers a Career Advancement Training program to help individuals who are seeking employment gain job search skills and knowledge about careers. This 30-hour course teaches participants how to write effective resumes and cover letters, how to interview well, and more. Included in the course is a financial literacy component, developed with the help of the University of Minnesota.

 

To learn more about the Career Advancement Training, contact Saw Poe Thay Doh, Career Development Counselor.

Funded by the Department of Employment and Economic Development (DEED)

 

Contact

Saw Poe Thay Doh
Career Development Counselor

sdoh@mnkaren.org
651-202-3129

Eligibility

Age 18+ and legally authorized to work in the U.S.

Newsletter Signup

Donate

Follow Us